KÉRDÉSE VAN? SEGÍTÜNK!

Adatkezelés

I. Preambulum

DiMa.hu Kft. (4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1., Cg.sz.: 09-09-014017, adószám: 14079665-2-09 , képviseli: Magos Tamás László és Dinkó Tamás Pál, ügyvezetők önállóan), mint a http://dima.hu ( a továbbiakban: honlap, portál) honlap és az ott található webshop üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető, vagy szolgáltató) az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által teszünk eleget az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint érintettel közölni kell az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés kötelező jellegű-e, vagy az hozzájáruláson alapul. Ezen előzetes közlés során az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Jelen tájékoztató keretében informáljuk a honlap felhasználóit arról is, hogy az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése· az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Tekintettel arra, hogy honlap látogatóinak személyes tájékoztatása lehetetlen, illetve aránytalan költséggel járna ezért, Üzemeltető jelen tájékoztató keretében hozom nyilvánosságra az adatgyűjtés tényére, az érintettek körére, az adatgyűjtés céljára, az adatkezelés időtartamára, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetésére, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének helyére, és az adatkezelés nyilvántartási számára vonatkozó információt.

Jelen adatkezelési tájékoztató a http://dima.hu weboldal adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

A www.dima.hu honlap adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-82568

II. Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9.3 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18.4 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

III. Adatkezelési jogalap

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy · azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. IV. Adatkezelési közzététel:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető jogosult a felhasználóktól a következő adatokat gyűjteni: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, másodlagos telefonszám, faxszám, szállítási cím, számlázási cím, alapértelmezett deviza, alapértelmezett nyelv, a regisztráció időpontja, állampolgárság, domain név.

2. Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4. Az adatgyűjtés célja: Üzemeltető a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés(ek) létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az érintettek részére hírlevél-küldés céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető jogosult a látogatás befejezésekor, illetve a regisztráció törléséig az adatot kezelni. Amennyiben egyéb jogszabály (pl. számviteli tv.) ezt meghaladó időtartamra ír elő adatkezelési kötelezettséget, úgy az adatkezelési jogosultság ezen hosszabb időtartam lejártáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Üzemeltető vezető tisztségviselője, mint adatkezelő és a társaság munkavállalói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintetteket Üzemeltető jelen szabályzat közzététele és folyamatos hozzáférhetővé tétele útján tájékoztatja a jogaikról. Az érintettek a személyes adataik törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel/ adattovábbítással kapcsolatos jognyilatkozataikat az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudják az Üzemeltető részére eljuttatni:

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Link: /ugyfelszolgalat/
Telefon: 06-52-322-121
Hotline: 06-30-661-3609
Mobil: 06-20-577-4182
Fax: 06-52-500-312
Általános információ, ügyfélszolgálat: info@dima.hu
Megrendelés: megrendeles@dima.hu
Számlázás: szamlazas@dima.hu
Műszaki információ: muszaki@dima.hu
Skype azonosító: dima.hu.kft
Iroda címe: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1. DiMa.hu Kft.
Székhelye: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.

V. Adatkezelési elvek:

1. Üzemeltető vállalja, hogy az általa a honlap használata során nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli.

2. Üzemeltető biztosítja, hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja azon jogot, hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adattovábbítást részben, vagy egészen megtilthassa. Üzemeltető nem felel azonban az adatkezelés megtiltása esetén a szerződés alapján kötelezettségébe tartozó szolgáltatás nyújtásáért, illetve fenntartja a jogát a kára megtérítésére, amennyiben a megrendelő ilyen módon hiúsítja meg a szerződés teljesítését.

3. Üzemeltető vállalja, hogy a kezelt adatokat a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően haladéktalanul törli, kivéve, ha a felhasználó ezzel ellentétesen rendelkezett, például hozzájárult a hírlevelek küldéséhez. Üzemeltető az adatokat törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.

4. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

VI. Egyéb adatkezelési módok

Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintette a megfelelő opció kijelölésével hozzájárulhat ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Ennek keretében az érintett személyes adatai közül a küldemények eljuttatásához szükséges személyes adatok kezeléséhez hozzájárul. Az Üzemeltető vállalja, hogy nem küld spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.

Sütik (cookie-k)

A weboldal a honlapja használata során a látogatóktól „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”-at használ amelyekhez kapcsolódó egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok adatok kezeléséhez nem kér előzetesen hozzájárulást az érintettektől. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása annak érdekében, hogy vaz Üzemeltető a honlapon végzett tevékenységüket nyomon követhesse, bevásárlókosaruk tartalmát nyilvántartsa. Az adatkezelést a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig végzi az Üzemeltető. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak azzal, az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Közösségi hálózat (Facebook)
Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
http://www.facebook.com/about/privacy/)

VII. Adattovábbítás

1. Az Info törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az Üzemeltető kijelenti, hogy a honlap webáruház-funkciójának igénybevételekor megrendelt termékek megvásárlása és kiszállítása érdekében az online fizetést bonyolító, valamint a szállítást végző cég(ek) vonatkozásában adattovábbításra kell sort kerítsen. Ennek keretében az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az online vásárlás és kiszállítás lebonyolítása érdekében és céljából továbbításra kerül az érintett az érintett vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, szállítási neve, bankszámlaszáma, számlázási címe, számlázási neve. Az adattovábbítás során érintettnek minősül valamennyi, a házhozszállítást/online vásárlást választó személy. Az adattovábbítás az online vásárlás lebonyolításáig tart. Az online vásárlással és a kiszállítással kapcsolatosan az adattovábbításban érintett partnerek vonatkozásában az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyét, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetését a társaságok honlapjainak adatkezelési dokumentumaik határozzák meg, illetve azokra a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak kiegészítve a közreműködő cég vonatkozó elérhetőségén található szabályokkal és adatokkal.

PayPal-lal történő online-fizetés:
Cégnév: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/hu/cgibin/
helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside

Online fizetés:
Cib Bank Zrt. www.cib.hu
Fizetéssel kapcsolatos tájékoztató: /cib/tajekoztat.php
A Bank adatvédelmi tájékoztatója:
http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/bank_adatvedelmi_130513.pdf&type=related

Kiszállítás: A honlapon megjelölt szállítótársaság weboldalán feltüntetettek szerint.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett az Üzemeltetőhöz címzett ilyen tartalmú nyilatkozatával előzetesen, illetve a vásárlási folyamat során bármikor megtilthatja az adattovábbítást, illetve kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését, mindazonáltal amennyiben ilyen tartalmú nyilatkozatával a szolgáltatást ellehetetleníti, úgy köteles az esetleges károkat az Üzemeltetőnek megtéríteni. Ha ugyanis a Megrendelő megtiltja, hogy pl. a termék kiszállításához nélkülözhetetlen postacímét az Üzemeltető továbbítsa a szállító felé, akkor a kiszállítás az Üzemeltetőnek nem felróható okból ellehetetlenül. Amennyiben ezzel kapcsolatosan az Üzemeltetőnek többletköltséget okozna, úgy ezt a vétlen fél részére elvárható, hogy térítse meg.

VIII. Adatbiztonság

Az Üzemeltető vállalja, hogy adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintettek magánszférájának maximális védelmét biztosítsa közben. Ennek keretében az Üzemeltető adatkezelője, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. E körben megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja az Üzemeltető, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők kivéve ha azt törvény kötelezővé, vagy lehetővé teszi . Amennyiben az adatok automatizált feldolgozása történik, úgy az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. Az Üzemeltető vállalja, hogy –amennyiben az nem jelent aránytalan nehézséget az adatkezelőnek – úgy több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

IX. A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai

1. Az Érintett kérelmezheti az Üzemeltetőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, az adatai kezelését, illetve adatai továbbítását a honlap egyes funkciói, illetve egyes szolgáltatások vonatkozásában is megtilthatja.

2. Az Érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az Üzemeltető vállalja, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, ingyenesen, az érintett erre irányuló kérelemre, írásban megadja a tájékoztatást.

5. Az érintett kérelmére Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

6. Üzemeltető, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Az Üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

X. Jogorvoslat

1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben az Érintett az Üzemeltető meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. Minderre polgári peres úton kerülhet sor, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

5 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

6. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

7. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogára különösen az Infotv. irányadó.

XI. Záró rendelkezések

Jelen dokumentum .pdf formátumban az alábbi linkről letölthető:
/adatkezeles.pdf

Üzemeltető kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2015. február 1. napjától hatályos változatát tartalmazza.

DiMa.hu a Facebookon

CIB - Online bankkártyás fizetés
(Vásárlói tájékoztató)

DiMa Chat beta
DiMa Chat