How Can We Help?

Díjbekérő módosítása, szolgáltatások felmondása, módosítása

Vissza az összes témához
A díjbekérőt és az azon szereplő tételeket tudjuk módosítani, amennyiben az ügyfél vagy annak kapcsolattartója ezt jelzi részünkre e-mailben a rendszerben megadott e-mail címek valamelyikéről. A díjbekérő módosításáról pontos leírást kell adni, hogy mely tételekre van szükség és mely tételeket kívánja töröltetni rendszerünkből. 5.3. A Szolgáltató előfizetés jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött szerződései esetén amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal, illetve ennél rövidebb időtartamú szolgáltatás esetén 5 nappal kézbesített levelével írásban nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal további egy évre automatikusan meghosszabbodik. Az egy évnél rövidebb időszakra kötött szerződések egy ízben az alapszerződésben megjelölt időszakra, ennek lejártát követően pedig egy évre hosszabbodnak meg. 5.4. Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pontszerinti meghosszabbítása során a Szerzdő Felek az előző megrendeléssel azonos tartamú következő időszakra a szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni. 5.5. Megrendelő a szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. -4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani. 5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget. https://www.dima.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek