ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Bevezető
A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban: honlap) megtalálható szolgáltatások (https://www.dima.hu/szolgaltatasok ) megrendelése során a megrendelés adataival együttesen határozzák meg a Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 15 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. , illetve a 4.2. pontokban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Külön nem minősül írásbeli szerződésnek, azonban az írásbeli szerződésnek minősülő megrendelőlappal együtt értelmezendő. Az ÁSZF szövege az Üzemeltető honlapján elérhető, lementhető formátumban.

A honlapot látogató, illetve az ott regisztráló személyek a regisztráció, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele, a Szolgáltatóval szerződő ügyfelek pedig az ÁSZF elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozat megtétele által elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták és értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

Cégneve: DiMa.hu Kft.

Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Számlaszám: CIB Bank Zrt.: 10702064-49447002-51100005

Nemzetközi számlaszám: HU75-1070-2064-4944-7002-5110-0005

Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések, észrevételek, illetve nem postai úton megtehető nyilatkozattételek céljából az alábbi Ügyfélszolgálati elérhetőségeket teszi közzé.


A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Link: https://www.dima.hu/kapcsolat/

Messenger: https://www.facebook.com/dimahukft

Általános információ, ügyfélszolgálat: [email protected]

Megrendelés: [email protected]

Számlázás: [email protected]

Műszaki információ: [email protected]

A Szolgáltató a https://www.dima.hu/kapcsolat/ elérhetőségen biztosítja, hogy az érdeklődők a telefonszámuk megadása mellett visszahívást kérjenek. a https://www.dima.hu/hibajegy/ oldalon kitölthető űrlap segítségével, és a honlap bármely oldalán a Messenger chat használatával biztosít lehetőséget az online kapcsolatfelvételre.

A Szolgáltató az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során elsősorban a magyar, másodlagosan pedig az angol nyelven biztosítja a kommunikációt.

 A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel során vele közölt információ feldolgozását nem automatizált módon végzi.

 

 1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa a honlapon elérhető megrendelés menüpontban kiválasztott szolgáltatásokat nyújtja, melyért megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

Megrendelő a szolgáltatások által az Internet információs társadalmának részesévé válik, ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére küldhet, továbbíthat, egyéb úton nyilvánosan megoszthat, illetve webshop-, vagy webáruház-bérlés szolgáltatás igénybevétele esetén a bérlet időtartamára tárhelyén használhatja azt a programot, amely által a honlapját látogatók számára árucikkeket, szolgáltatásokat ismertet, kínál, megrendelés esetén pedig értékesít. Szolgáltató a honlapján Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1.Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett- a megrendelő részére az 1. pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésre állási kötelezettségét az itt megjelölteken túlmenően nem biztosítja, úgy köteles a Megrendelőnek a kiesett időszak kétszeresének megfelelő időszak ingyenes biztosításával kompenzálni az ügyfelet.

2.1.2. Tekintettel arra, hogy a magyar hatóságok, illetve jogalkalmazó szervek (pl. bíróságok, ügyészség,stb.) részére a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Szolgáltató szerverei működésébe beavatkozzanak (pl. a szerver működésének részleges, vagy teljes felfüggesztése), a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései között előzetesen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni az ilyen jellegű teljes, vagy részleges működési korlátozást, illetve annak idejét a lehető legkevesebb tartamra mérsékelni. Mivel ezen hatósági intézkedések teljes mértékben a Szolgáltató működési körén kívül eső oknak minősülnek, az ezen korlátozásból eredő károkért a Szolgáltató kizárja a kártérítési, illetve a 2.1.1. pont szerinti kompenzálási kötelezettségét. Szolgáltató kártérítési kötelezettségének kizárása különös tekintettel vonatkozik az általa biztosított tárhelyeken működtetett webáruházak üzemelésében, ill. a tárhelyeken bármilyen jövedelemszerzési célból végzett tevékenységben a működés jelen pont szerinti felfüggesztése miatt okozott zavar, leállás következtében keletkező károkra. (pl. bevételkiesés, esetleges forgalomcsökkenés,stb.). Szolgáltató természetesen minden tőle telhető segítséget (technikai, ill. egyéb rendelkezésére álló információt) megad ahhoz, hogy az itt jelzett eset bekövetkezte esetén a kárt szenvedő ügyfelei az intézkedést tevő hatósággal szembeni követeléseiket érvényesíthessék.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelésére lehetőség van a Szolgáltató ügyfélszolgálatára nyitva álló helyiségben személyesen leadott, valamint online megrendelés formájában.

Az online megrendelés, (továbbiakban: megrendelés) a dima.hu internetes felületen zajlik a következőképpen:

A megrendelő a szolgáltatást/okat kosárba tétellel kiválasztja, majd a megrendelői, illetve számlázási adatokat megadja. Ezt követően a fizetési módok közül a banki átutalás, „PayPal” vagy a „CIB Online bankkártyás fizetés” opciók valamelyikét kiválasztja, majd – a hibaellenőrzést követően a tovább gombra kattintva – a megrendelés, valamint a saját megrendelői adatait áttekinti, leellenőrzi.  Ezt követően a megrendelő a megfelelő helyre kattintva nyilatkozik az ÁSZF elfogadásáról, valamint a szolgáltatás azonnali igénybevételére vonatkozó igényéről. Az ÁSZF elutasítása, valamint a szolgáltatás más időpontban való igénybevételére vonatkozó igény esetén a megrendelés nem teljesíthető, szerződés nem jön létre. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF-et és az azonnali igénybevételt elfogadja, úgy az „adatok jóváhagyása, megrendelés” gombra kattintva kerül elküldésre.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató a következő ablakban tájékoztatja a Megrendelőt a megrendelés állapotáról. Amennyiben a megrendelést a szolgáltató elfogadta és az sikeresnek minősült, úgy annak egy példányát az ezt igazoló oldalon található gombra kattintva pdf formátumban letöltheti, illetve a dokumentum részére e-mailben elküldésre kerül.

Online fizetési opció választása esetén a megrendelő ezt követően a „tovább a CIB Bank oldalra” vagy a fizetés PayPal-lal” gombra kattintással jut az online fizető felületre, ahol a kifizetést végrehajtja. Banki átutalás esetében e-mailben kap tájékoztatást az átutalás adatairól.

A Szolgáltató a megrendelés elküldését követően indoklás nélkül jogosult a megrendelés elutasítására, köteles azonban az esetlegesen teljesített befizetéseket egyidejűjeg visszafizetni. A szolgáltató által visszaigazolt megrendelés alapján a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató iktat.

2.2.2.A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a megrendelés visszaigazolásakor jelzett időben, vagy, amennyiben ilyen nem kerül külön feltüntetésre, úgy a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül köteles biztosítani feltéve, hogy a szolgáltatás ellenértéke megfizetésre került. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél hatáskörébe tartozik / tevékenységétől feltételezett, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe.(pl. domain névregisztáció esetén a regisztrációs eljárás külön időintervallumot vesz igénybe). Domain névregisztrációs szolgáltatásoknál a banki átutalással történő fizetési opció választása esetén a .hu domainek esetében a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor a Szolgáltató a Megrendelő részére lefoglalja a választott címet ha az szabad, a választott domain azonban csak szolgáltatási díj megfizetését követően kerül aktiválásra. A többi, más végződésű domainek esetében nincs foglalásra lehetőség, ezért ez esetben a Szolgáltató a Megrendelő által megjelölt domaint a szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttét követően a szolgáltatási díj megfizetésekor regisztrálja be. Amennyiben a választott domain nem lenne szabad, úgy az a megkötött szerződést automatikusan felbontja és a Szolgáltató az esetlegesen befizetett díjat haladéktalanul visszatéríti.

2.2.3. A domain név kiválasztása kizárólag a Megrendelő felelősségi körébe esik, ezért Szolgáltató kizárja a felelősséget mindennemű olyan kárért, amely a Megrendelőt azért éri, mert a kiválasztott domain név használatára bármilyen jogcímen más harmadik személy jogosult és tart rá igényt, egyúttal kizárva a Megrendelő domain-használati jogosultságát. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a regisztrációs díjat is ideértve semmilyen kártalanítási, kártérítési kötelezettség nem terheli, amennyiben az erre hatáskörrel rendelkező hatóság, bíróság, ill. más szerv a domain névhasználattól eltiltás, illetve annak átengedése tárgyában hozott határozata önkéntes, vagy kikényszerített teljesítése folytán a Megrendelő a domain nevet nem használhatja.

2.2.4. Szolgáltató felhívja a domain-igénylő Megrendelő figyelmét arra, hogy ha az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT), mint .hu domain nyilvántartó az igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat  2.2.2 c) pontjába ütközésének lehetőségét észleli, akkor jóhiszeműségi nyilatkozatot kell tennie.

Az ISZT Domainregisztrációs Szabályzata az alábbi helyen érhető el:

https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/

A Szolgáltató ebben az esetben értesíti a Megrendelőt. A nyilatkozatban az Igénylőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a domaint nem megtévesztő módon, hanem jóhiszeműen, a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelően fogja használni, a használattal harmadik személy jogait nem fogja megsérteni.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a jóhiszeműségi nyilatkozat megszegése a domain visszavonását eredményezi.

A Jóhiszeműségi nyilatkozat egy esetleges alternatív vitarendezési eljárás során is figyelembevételre kerülhet, illetve a Panaszos részére – kérésére – kiadásra kerülhet.

Az ISZT .hu domain nyilvántartó által közzétett minta ( az EU-ban az eIDAS Rendelet szerint elfogadott) minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy a magyarorszag.hu-n található AVDH-val ellátott nyilatkozat.

https://www.domain.hu/dokumentum-mintak/?searchkeyword=j%C3%B3hiszem%C5%B1s%C3%A9gi

2.3. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítsa.

2.4. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti a honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

2.5.1.A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

2.5.2.  A felek a 2.5.1. pontban foglaltak szerinti megrendelői magatartásnak felróható oknak fogadják el azt az esetet, amennyiben a Megrendelő honlapjának látogatottsága a napi 10 000 egyedi megtekintést meghaladja.

2.6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.7. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről – azzal egyidejűleg – a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.8. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme, a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet- minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a megrendelő számára a szolgáltatást.

2.9.1.A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, melyet a Megrendelő részére e-mail útján küld meg, illetve tárhelyén részére hozzáférhetővé tesz. Papír alapú számlázási igény esetén erről a feleknek külön meg kell egyezniük.

2.9.2. Amennyiben a szolgáltatás ellenértékét a megrendeléskor a Megrendelő nem fizeti meg azonnal (pl. online fizetéssel, Paypal-lal) úgy a szolgáltató ú.n. „díjbekérőt / proforma számlát” küld a megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő az általa választott módon kiegyenlíti a szolgáltatás díját. A díjbekérő megküldésével egyidejűleg a szolgáltatás aktiválásra kerül kivéve az átutalással fizetett .hu-n kívüli domain-regisztrációs szolgáltatásokat (lásd még: 2.2. pont). Az első számlát a Szolgáltató a Megrendelő díjbekérő alapján, vagy online fizetéssel teljesített fizetését követően állítja ki.

2.9.3. A Megrendelő átutalással történő fizetési opció választása esetén a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, ellenkező esetben a szolgáltató – választása szerint – jogosult a szolgáltatás aktiválását megtagadni, vagy ha már a megrendeléskor aktiválta, úgy inaktiválni. Ugyancsak ezen idő elteltével jogosult a Szolgáltató a .hu-s domain-regisztráció foglalását törölni. Amennyiben a díjbekérő kézhezvételétől számított 60 napon belül a Megrendelő ismételten jelzi a szolgáltatásra vonatkozó igényét erre a díjbekérőben közölt összegen felül fizetendő egyszeri 3000,-Ft összegű reaktiválási díj megfizetése ellenében nyílik lehetősége, feltéve, hogy a választott domain név még szabad. Amennyiben a választott domain név időközben harmadik személy által lefoglalásra került, úgy lehetetlenülés miatt a Szolgáltató mentesül a reaktiválási kötelezettsége alól.

2.10. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató naponta a hatályos Polgári törvénykönyvben meghatározottak szerinti késedelmi kamatot számít fel. A megrendelő késedelmes teljesítése – ha annak rendeltetése nincs meghatározva- először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.

2.11.A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a megrendelő által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért nem, az adatok elvesztéséből származó következményi károkért pedig csak akkor vállal felelősséget, ha a felek az adatok archiválálására vonatkozóan külön, annak feltételeiben kifejezetten megállapodtak.  http://www.dima.hu/adatmentes/

2.12. A webáruház-bérlési szolgáltatással kapcsolatosan Szolgáltató külön hangsúlyozza, hogy a szolgáltatás jelen ÁSZF-ben foglalt kitételek elfogadásával együttes megrendelése alapján kizárja mindennemű kártérítési (különösen az elmaradt haszon megtérítésére vonatkozó) felelősségét azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre állási kötelezettségét önhibáján kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknál további időszakra nem tudta teljesíteni. Mentesüléséhez köteles azonban az akadályról való tudomásszerzését követően az érintett felhasználók részére értesítést küldeni és a probléma elhárítása érdekében minden tőle telhető intézkedést haladéktalanul megtenni.

2.13. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Megrendelő által üzemeltetett weboldal, illetve az általa bérelt tárhelyen elhelyezett tartalmak vírus-fertőzöttek, úgy jogosult a tárhely teljes tartalmát betömöríteni, karanténba helyezni. Szolgáltató köteles ezen intézkedéséről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és kérni, hogy a Megrendelő azonnal járjon el a fertőzés megszüntetése és eltávolítása iránt. Amennyiben Megrendelő Szolgáltató értesítésére legkésőbb 7 napon belül nem reagál, illetve nem kezdi meg a szükséges intézkedést, továbbá, amennyiben ezen vírus a Szolgáltató saját, illetve Ügyfelei rendszerére, szoftvereire, hardvereire nézve fokozott veszélyt jelent a Szolgáltató jogosult a fertőzést-veszélyt – a fokozatosság elvét betartva – a szükséges intézkedéssel maga elhárítani. Legvégső esetben a Szolgáltató jogosult tartalmakat – másolat készítése nélkül- törölni. Felek megegyeznek abban, hogy az itt jelölt esetben a Szolgáltató adatarchiválási kötelezettsége esetén sem felel az adatok elvesztéséért.

2.14.1. A Szolgáltató szolgáltatása nem terjed ki a tárhelyek adatainak archiválására, mindazonáltal vállalja, hogy a felhasználó igénye esetén a rendelkezésére bocsátja az előző napi állapotmentést /web, sql, mail/. Felhívja a Szolgáltató a Felhasználó figyelmét arra, hogy saját tárhelyére saját felelőssége az adatállomány folyamatos, illetve, saját igénye szerinti archiválása. Amennyiben a Felhasználó igényli, a Szolgáltatóval erre vonatkozó külön megállapodás megkötése esetén lehetőség van a szolgáltató fizetős adatarchiválási szolgáltatásának igénybevételére. Az erre vonatkozó tájékoztató a következő linken érhető el:

http://www.dima.hu/adatmentes/

2.14.2.  A megrendelő a szolgáltatási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jogviszony megszűnésének napját beleértve az azt megelőző utolsó héten egy adott pillanatban elérhető adatállomány mentését ezen naptól számított egy évig (rendelkezésre tartási idő) megőrizze. 

Az “adott pillanatban elérhető adatállomány” azt az adatállományt jelenti, amely abban a pillanatban volt a tárhelyen elérhető, amikor a Szolgáltató időszakos, valamennyi szerverét érintő adatmentési eljárása (protokollja) során az érintett tárhely mentésére kerül sor. Az adott pillanatban elérhető adatállomány egyébként jellemzően, de nem garantáltan a tárhely szolgáltatás megszűnésekor fellelhető adatállomány, ennek hiányában az itt bemutatottak szerinti utolsó szerver-mentéskor rögzített állapot.

A Szolgáltató az “adott pillanatban elérhető adatállomány”-t az itt meghatározott egy évig változatlan tartalommal őrzi elsődlegesen annak érdekében, hogy a jogszerű hatósági, bírósági, bűnüldözési, vagy egyéb irányú megkeresések esetén kötelező adatszolgáltatási kötelezettségnek meg tudjon felelni. Amennyiben arra a rendelkezésre tartási időn belül a Megrendelő utóbb mégis igényt tartana, úgy az alábbi linken található díj megfizetése ellenében az adatállományt részére ismételten elérhetővé teszi. A  szolgáltató a visszaállítási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét kizárólag a megrendelő, vagy igazolt jogutódja részére biztosítja. A szolgáltatás díjszabása a következő linkre kattintva érhető el: 

https://www.dima.hu/szolgaltatas-visszaallitas

2.15. Szolgáltató a szolgáltatási szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legalább 30 nappal ajánlott levélben közölt nyilatkozatával jogosult a szerződés meghosszabbítását megtagadni.

2.16. Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megszűnéséig köteles a Megrendelő tárhelyén lévő adatállományt biztosítani, ezt követően azonban nem felel azokért a károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a Megrendelő nem gondoskodott a tárhelyeken tárolt adatállománya lementéséről, áthelyezéséről. A szolgáltatási szerződés megszűnésekor a tárhelyen fennálló “adott pillanatban elérhető adatállomány vonatkozásában” a 2.14.2. pontban foglaltak az irányadók.   

2.17. A Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéskötésre vonatkozó 17/1999. (II.5.) sz. Korm. rendelet 3. §-ban foglalt kötelezettsége alapján a Megrendelő részére megküldött elektronikus levél útján tájékoztatja a Megrendelőt a következőkről:

a.) a vállalkozás cégnevéről és székhelyéről

 1. b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
 2. c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról
 3. d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
 4. e) az elállás jogáról;
 5. g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
 6. h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

 

2.18. A Megrendelő a részére a 2.17. pontban foglaltak szerint megküldött elektronikus levet a távollevők között kötött szerződéskötésre vonatkozó 17/1999. (II.5.) sz. Korm. rendelet  3.§ (1) és (4) bekezdésében foglalt tartós adathordozó eszköznek ismeri el tekintettel arra, hogy azt részére – az általa megadott elektronikus címre- a Szolgáltató továbbította, ennélfogva számára lehetővé tette a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Szolgáltató csak a tájékoztató e-mail megküldésének igazolására köteles, míg a Megrendelő felelőssége a neki megküldött dokumentumok megfelelő tárolása.

2.19. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és a Megrendelő Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést köt, melyet az akár fogyasztónak minősülő, akár üzleti tevékenységi körében szerződő Megrendelő kérésére és beleegyezésével a megrendelés visszaigazolásakor megkezdi, a Megrendelő nem gyakorolhatja a távollevők között kötött szerződéskötésre vonatkozó 17/1999. (II.5.) sz. Korm. rendelet 4. § szerinti elállási jogot.

 

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően –az itt megjelölt megkötések figyelembevételével- szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani).

3.2.1. Megrendelő köteles a Szolgáltató honlapjára történő regisztrációkor, illetve szolgáltatásainak megrendelésekor saját, illetve ha erre érvényes meghatalmazással rendelkezik, meghatalmazója, vagy az általa képviselt jogi személy, vagy szervezet valós adatait helyesen megadni. A Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatások csak cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek számára vehetők igénybe. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató saját hatáskörben nem vizsgálja, amennyiben azonban tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő akár véletlenül megtévesztette, úgy – térítési, vagy kompenzálási kötelezettség nélkül – jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásait részlegesen, vagy teljes egészében felfüggeszteni mindaddig, amíg az nem igazolja a megadott adatok valódi voltát, illetve képviseleti jogosultságát.

3.2.2. Felek alapvetésnek fogadják el, hogy Megrendelő a megrendelt szolgáltatásokról előzetesen körültekintően – akár telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével – tájékozódott és megrendelését a szolgáltatás/termék vásárlásának, igénybevétele feltételeinek ismeretében adja le. Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a megrendelésében foglaltaknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, CIB online-fizetés, Paypal, a szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, vagy a szolgáltató irodájában, készpénzes teljesítés útján.

3.3.1. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netiquette http://mte.hu/etikai-kodex/ ), valamint az Internet Szolgáltatók Tanácsa hálózathasználati irányelveinek (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html ) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást a Szolgáltató jó hírnevét rontó tartalom megosztására, állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.

3.3.2.1 Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.3.1-2. pontokban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütküző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3.2.2.2. Tárhelyszolgáltatás esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Megrendelő kérésére tárolt információért, ha a Szolgáltatónak nincsen tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy jogellenes tartalomról, és olyan tényekről vagy körülményekről, amelyek nyilvánvalóan jogellenes tevékenységre vagy jogellenes tartalomra utalnának; vagy amint ilyenről tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik a jogellenes tartalom eltávolításáról vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.

3.2.2.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles olyan tényeket és tevékenységeket keresni a Megrendelő felhasználói magatartásával kapcsolatban, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3.3.3. A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatért, amit a szolgáltatások használata során megad, megjelenít, tárol, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, vagy egyéb megjegyzést és ezek bármelyikének következményeit is. A Megrendelő felelős továbbá a feltöltött vagy a szolgáltatások használata során megadott, elérhetővé tett tartalmak (pl.  szerzői jog által védett művek) esetében az elérhetővé tétel és a tartalom jogszerűségért, így azért is, hogy az harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben a Megrendelő a fenti kötelezettségeit megsérti, és a Szolgáltatót a kötelezettségek megsértésével összefüggésben vagy abból eredően kár éri, a Megrendelő köteles azt megtéríteni. A Megrendelő a tartalom feltöltésénél, közzétételénél köteles betartani a jelen ÁSZF-ben, különösen pedig a 3.5.1-3. pontban foglalt tilalmakat, követelményeket.

3.4.4. Ezen ÁSZF 3.3.1.-3.3. és 3.5.1-3. pontjaiba foglalt, Megrendelő érdekkörébe eső, ill. az általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a szolgáltató kizárja a felelősségét.

3.4.5. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő 30 napot meghaladó késedelembe esett, magatartása az ÁSZF rendelkezéseibe, illetve különösen a 3.3.1-3. pontokba, vagy az alábbi pontokba ütközik:

3.5.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő, illetve bármely jogellenes tartalom elhelyezése, közzététele;

3.5.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy tilos a WEB tárterületen olyan tartalom, programkód elhelyezése, ami bárkinek kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra (különösen: perl, bash, scriptek, stb.) amely miatt a Szolgáltató szervere(i) támadásnak (feltörés) lehetnek kitéve;

3.5.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása, valamint más felhasználók zaklatása;

3.6. A Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.

3.7. a Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.8. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.9.1. A Megrendelő a webáruház-bérlési szolgáltatás vonatkozásában tudomásul veszi, hogy az ott megjelölt termékek, szolgáltatások bemutatása, az azokra érkező kérdések, megrendelések kezelése, rögzítése, a látogatókkal, vásárlókkal való kapcsolattartás az ő feladata és felelőssége, Szolgáltatónak erre vonatkozóan semmilyen kötelezettsége nincsen, a webshop keretében létrejött jogviszonyoknak nem alanya. Megrendelő köteles továbbá a webshop üzemeltetése által végzett gazdasági tevékenysége során gondoskodni a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról, úgy a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a panaszok-, illetve vásárlói kifogások, szavatossági-, valamint más jogorvoslati igények kezelése, mint az ezekre vonatozó kötelező tájékoztatók, nyilatkozatok feltüntetése, biztosítása vonatkozásában.

3.9.2. A Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internetkapcsolat, megfelelő internet-böngésző program és ennek futtatására képes számítógép) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen kell tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a  Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

3.10. Megrendelő – az előző pontokban foglaltakon túlmenően is – jelen ÁSZF elfogadásával, a tartalom közzétételével, feltöltésével, hozzáférhetővé tételével hozzájárul, hogy a Szolgáltató minden előzetes vagy utólagos értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a weboldalról, szolgáltatásból (megakadályozza a hozzáférést) az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket kizárólagos döntési jogkörében a jelen szerződéssel ellentétesnek talál, ilyenek lehetnek többek között:

 • jogellenes, jogszabályellenes
 • jogsértő
 • bűncselekményt vagy szabálysértést, jogosulatlan felhasználást megvalósító vagy erre felhívó, ehhez bármilyen együttműködést biztosító, ezt megkönnyítő, elősegítő
 • tisztességtelen
 • fenyegető, zaklató, gyűlöletet keltő, uszító, személyeskedő
 • becsületsértő, rágalmazó
 • obszcén, vulgáris
 • agresszív, megfélemlítő, rémhírterjesztő
 • mások emberi, személyiségi vagy egyéb jogait sértő, vagy politikai tevékenységet tartalmazó
 • nemzeteket, nemzeti jelképeket vagy bármely kissebséget, kisebbségi jelképet sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó
 • vagy egyébként kifogásolható, a jelen Szerződést vagy a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértő vagy arra alkalmas tartalmak.

 

3.11. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött tartalmakat nem változtatja meg, azonban Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a 3.10. pontba ütköző, fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmak letörlése esetében sem köteles semmilyen kompenzációt fizetni tekintettel arra, hogy ezek feltöltése eleve szerződésszegést valósított meg. 

3.12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé továbbá valótlan értékelés, ajánlás a weboldalon.

3.13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy tiltott továbbá a Szolgáltató által törölt tartalmak visszamásolása, a törölt tartalomból történő idézés, valamint hosszú szövegek céltalan beírása, bemásolása (flooding), a szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen tartalmak közzététele, és a nyílt vagy bújtatott kereskedelmi reklámtevékenység, ide nem értve a Szolgáltató saját vagy általa forgalmazott termékeknek a reklámozását.

3.14. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelőt a törlés előtt figyelmeztetni, és a törlésről, hozzáférés megtagadásáról minden esetben egyéni mérlegelés alapján dönt. A nyilvánvaló szabálysértést vagy bűncselekményt megvalósító vagy arra alkalmas tartalom kapcsán a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a hatósági bejelentés megtételére.

3.15. Az Megrendelőktől származó értékelések tekintetében a Szolgáltató vállalja, hogy:

 • a termékei népszerűsítése érdekében nem Megrendelőtől származó vagy valótlan értékelést, ajánlást nem tesz közzé Megrendelőtől származó értékelésként, ajánlásként
 • erre mást sem bíz meg
 • nem állítja ezekről, hogy Megrendelőtől származó értékelések,
 • a Megrendelőtől származó hiteles értékelést, ajánlást nem mutat be valótlanul,
 • like-ot vagy hamis profilról bejegyzést nem vásárol,
 • mindent megtesz a valós, kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása érdekében.

A hamis értékelések, ajánlások kiszűrésére a Szolgáltató előírja, hogy csak regisztrált vagy közösségi profillal rendelkező Felhasználók tehetnek közzé véleményt, ajánlást – olyanok, akik a Szolgáltató által kért szolgáltatás-értékelésben részt vesznek.

A jelen pont megsértése esetén a Szolgáltató jogosult figyelmeztetni a Megrendelőt, ideiglenesen letiltani a szolgáltatásokat a Megrendelőt irányába (ideje a Szolgáltató által meghatározott: egy napnál hosszabb és egy hónapnál rövidebb), végleges letiltást alkalmazni, ha az ideiglenes letiltás nem vezetett eredményre, vagy úgy ítéli meg, hogy súlyos a szerződésszegés. Bűncselekmény elkövetése esetén jogosult (jogszabályban meghatározott esetekben köteles) hatósági feljelentést tenni.

 

JOGELLENES TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI ÉS CSELEKVÉSI ELJÁRÁS

3.16. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlap(ok) látogatói a jogellenes tartalomnak vélt konkrét információkat bejelentheti a Szolgáltató. A bejelentést elektronikusan az [email protected] címre küldött e-mailben teheti meg, amely meg kell jelölni a kifogásolt tartalmat és elő kell adni, hogy a bejelentő milyen okból tartja azt aggályosnak.

3.17. A bejelentés anonim módon is megtehető. A Szolgáltató a lehető leghamarabb megvizsgálja a bejelentést és a bejelentőt tájékoztatja a döntéséről, a döntés okáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A Szolgáltató nem köteles indokolni a szolgáltatás szándékos manipulálásával terjesztett megtévesztő, nagy mennyiségű kereskedelmi tartalomra, különösen a szolgáltatás nem megfelelő módon való használatára (például botok vagy hamis fiókok) vagy a szolgáltatás egyéb megtévesztő használatára vonatkozó döntését. A bejelentés lehetősége nem korlátozza a bírósághoz fordulás jogát. Bűncselekmény gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult bejelentést tesz az illetékes hatóság felé.

 

 1. Szerződés módosítása

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzététel napján lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenetben történik, a Felhasználók részére többlet-kötelezettséget megállapító módosításokról a közzététellel egyidejűleg e-mail útján kell értesítést küldeni.

4.2. A Szolgáltató jogosult előfizetés jellegű szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a Megrendelő részére küldött e-mail üzenetben őt tájékoztatni köteles.

4.3. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a szolgáltató első eltérő díjszabású számláját megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nemteljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult szolgáltatást korlátozni.

4.4. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

5.1.Jelen ÁSZF a kihirdetésétől (honlapon való megjelenésétől) számított 1. napon lép hatályba a megjelenésekor már szerződéssel rendelkező ügyfelek vonatkozásában, míg az oldal látogatóira, illetve a megjelenést követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződések vonatkozásában a kihirdetéstől fogva hatályos és a szerződések elválaszthatatlan részét képezi. A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára. 

5.2.A szolgáltatási szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával lép hatályba.

5.3. A Szolgáltató előfizetés jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött szerződései esetén emennyiben a Megrendelő a Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal, illetve ennél rövidebb időtartamú szolgáltatás esetén 5 nappal kézbesített levelével írásban nem mondja fel a szerződést, illetve, ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal további egy évre automatikusan meghosszabbodik. Az egy évnél rövidebb időszakra kötött szerződések egy ízben az alapszerződésben megjelölt időszakra, ennek lejártát követően pedig egy évre hosszabbodnak meg.

5.4.Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerződő Felek az előző megrendeléssel azonos tartamú következő időszakra a Szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek a szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.

5.5. Megrendelő a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. -4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.

5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.  

5.7. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a 3. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

5.8. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét.

5.9. Megrendelő a határozott idejű szerződés időszak közbeni felmondása esetén – kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit – a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján érvényes.

5.10. Az 5.5. pontban szabályozott esetben, valamint a megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves- illetve, a szerződés tartama szerinti díj időarányos részére jogosult.

5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

 

VIS MAIOR

 

5.11. Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését – a pénzügyi teljesítés kivételével – vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény késlelteti, vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a fél nem szerződésszerű teljesítésére.

5.12. Vis maior kifejezés a következő eseményeket jelenti: kormányintézkedés, sztrájk, más ipari működészavar, közellenség tevékenykedése, terrorcselekmény, forradalmi cselekmények, zavargások, blokád, járvány, földcsuszamlás, tőz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, rendkívüli időjárás, elektrolitikus vagy kémiai folyamat, szokatlan közlekedési késedelmek, hacker támadások, szerver támadások, beleértve többek között a DDoS támadásokat vagy hasonló, a felek ellenőrzésén kívül eső események.

5.13.Vis maior-ra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha értesíti a Megrendelőt – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható időtartamáról.

5.14.Ha a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol.

5.15. A vis maior bekövetkezése nem érinti az ezt megelőzően teljesített szolgáltatások, vagy a már átadott termék ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket.

 

 1. PANASZKEZELÉS

6.1.A Felhasználók a következő módon vehetik fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot amennyiben panaszt szeretnének tenni vagy problémájuk van a szolgáltatásokkal (az értékesítés előtt, közben és utána is):

Ügyfélszolgálat:        

Link: https://www.dima.hu/kapcsolat/

Telefon: 06-52-322-121
Mobil: 06-20-577-4182
Postacím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Hibabejelentés: A felhasználók/ Megrendelők a szolgáltatással kapcsolatos hibákat [ügyintézési csatorna] az alábbi elérhetőségeken jelenthetik be:

Megrendelés: [email protected]

Számlázás: [email protected]

Műszaki információ: [email protected]

Messenger: https://www.facebook.com/dimahukft

Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

 

6.2. A panasz vagy hibabejelentés során szükséges megadni a felhasználói szerződés, vagy a megrendelés beazonosításához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: Megrendelő vezeték- és keresztneve, cégneve és regisztrációs száma, szerződés/ügyfélszám, a kapcsolattartáshoz választott csatornának megfelelően: e-mail cím / telefonszám. Az írásbeli panasznak a tartalmaznia kell továbbá a hibák ill. panaszok pontos leírását, a panaszok megoldásának javasolt módját, beleértve a hibafelelősségből eredő követelések leírását.

A panaszkezelés során a panaszt bejelentő Megrendelőt, Felhasználót egységesen Bejelentő-ként jelöli az ÁSZF szövege.

Amennyiben a Szolgáltató szükségesnek ítéli meg, úgy az érvényes panaszbenyújtás érdekében egyéb igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat is jogosult bekérni. Amennyiben a panaszt benyújtó által a Szolgáltató címére küldött dokumentumok nem tartalmazzák a panaszok megfelelő érvényesítéséhez szükséges fenti információkat, azok nem minősülnek reklamációnak, panasz-bejelentésnek.

6.3. A Szolgáltató a hozzá szóban, a hivatalos munkaidőben beérkező panasz kivizsgálását lehetőleg azonnal, de legfeljebb 24 órán belül megkezdi és a felrótt hiba összetettségének és jellegének megfelelő határidőn belül, legkésőbb számított 30 napon belül orvosolja, kivéve, ha a Szolgáltató és az Ügyfél hosszabb határidőben állapodott meg. Ha a bejelentő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és a Szolgáltató álláspontjáról a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy példányát helyben átadja a Bejelentőnek (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elektronikus úton megküldi a Bejelentőnek). A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el a Szolgáltató.

A Szolgáltató a benyújtott dokumentumok megvizsgálását követően a panaszt vagy jogosnak ismeri el és kijavítja, vagy a panaszt nem ismeri el jogosnak.

Fogyasztónak nem minősülő felhasználótól származó, indoklás nélküli reklamáció esetén a Szolgáltató jogosult a panasz kezelésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő összeget az Ügyfélre átterhelni. Fogyasztó esetén a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az Ügyfélnek (amennyiben az Ügyfél fogyasztó) legkésőbb a panasz megválaszolására rendelkezésre álló határidőn belül (30 nap) megküldi – írásbeli panasz esetén – az érdemi válasszal együtt.

6.4.1. Írásbeli panasz esetén a Bejelentő minden esetben visszaigazolást kap arról, hogy panaszát fogadta a Szolgáltató. Az írásban érkezett panaszra érdemben írásban válaszol, a beérkezést követően 30 napon belül megküldi a Bejelentő részére a választ. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt megindokolja, továbbá írásban tájékoztatást ad a Bejelentő részére, hogy a panasz jellege szerint milyen további panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz példányát a Szolgáltató. 5 évig megőrzi és az ellenőrzést végző hatóságoknak kérésre bemutatja.

6.4.2. A Szolgáltató az Ügyfelek panaszát minden esetben csak indoklással alátámasztottan utasítja el.

6.5. Szolgáltató elleni panasz: A Bejelentőknek, vagy az őket képviselő szervezeteknek joguk van panaszt benyújtani akkor, ha azt feltételezik, hogy a Szolgáltató megsértette a szolgáltatásainkra vonatkozó Digitális Szolgáltatások Rendelet rendelkezéseit. A panaszt Magyarország digitális szolgáltatási koordinátoránál (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) kell benyújtani. A Bejelentők jogosultak arra is, hogy az uniós és nemzeti joggal összhangban kártérítést kérjenek a Szolgáltatótól a rendelet szerinti kötelezettségek megsértése miatt elszenvedett bármely kárért vagy veszteségért.

6.6. Fogyasztó: A fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Amennyiben a fogyasztói szerződésekben kötelezően alkalmazandó szabályok, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései között ellentmondás lenne, a fogyasztókra kedvezőbb szabályok megelőzik jelen ÁSZF rendelkezéseit.

6.7. Fogyasztóvédelmi panasz: Magyarországon a fogyasztónak minősülő Bejelentők a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatja a hatóság a hatósági eljárást. Másodfokú hatóságként a Pest megyei Kormányhivatal jár el.  A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

6.8.Fogyasztói Online Vitarendezés: A jelen Szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezésére az alább és a weboldalon az „Online Vitarendezés” menüpont alatt megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ahhoz, hogy a panasz kezelésére az itt megjelölt vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor, – a platform szabályai szerint – a Szolgáltató beleegyezése szükséges.

A Szolgáltató vitarendezéshez elérhető email címe: [email protected]

6.9.Békéltető testület: Magyarország joga alapján a fogyasztónak minősülő Bejelentő a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyei bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából békéltető testülethez is fordulhat. A Szolgáltatónak együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. További információt itt talál: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, elérhetőségei:

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: [email protected]

 

Magyarországon működő további Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: [email protected] ; [email protected]

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.  376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: [email protected]

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: [email protected]

 

 Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: [email protected]

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Elnök: Dr. Csapó Csilla 
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: [email protected]

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: [email protected]

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszáma: (1) 792-7881
Elnök: Dr. Nadrai Géza
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu ; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: [email protected]

 

6.10.A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján kötelező információk:

6.10.1.A Szolgáltató a weboldalán feltünteti a következőket:

 • Szolgáltató gazdasági társaság cégnevét, székhelyét, az összes elérhetőségét,
 • az általa kínált értékesítési és közvetítői szolgáltatások listáját,
 • a szolgáltatásai árát, valamint arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ezek tartalmaznak-e általános forgalmi adót, valamint jogszabályban előírt egyéb díjat (a szolgáltatások árai, beleértve az adókat és az árak időtartamát, a Szolgáltató aktuális ajánlatából és a mindenkor hatályos árlistából, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekből származnak)
 • jelen Általános Szerződési Feltételek szerint meghatározott fizetési módozatokat.

6.10.2.Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy – a 6.10.4. pontban foglaltak kivételével- jogosultak a Szolgáltatóval kötött szerződéstől a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül elállni, az elállást a Szolgáltató telephelyére címzett levélben eljuttatni.

6.10.3.A Szolgáltató a szerződést és a teljesítésről szóló adóügyi bizonylatot elektronikus archívumában elhelyezi.

6.10.4.A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

 1. a) olyan áruk szállítása esetén, amelyek ára a Szolgáltató által nem befolyásolható pénzügyi piacok ingadozásaitól függ, és az elállási időszak alatt előfordulhat;
 2. b) a Fogyasztó kívánsága szerint vagy személyéhez igazított áruk kiszállítása esetén;
 3. c) gyors romlásnak kitett áruk szállítására, valamint olyan áruk szállítása esetén, amelyek gyorsan romlanak, valamint olyan árukra, amelyek a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal;
 4. d) a Fogyasztó kérésére az általa meghatározott helyen végzett javítás vagy karbantartás esetén; ez azonban nem vonatkozik a kért javításon kívüli utólagos végrehajtásra vagy a kért pótalkatrészektől eltérő szállításra;
 5. e) olyan zárt csomagolású áru visszaküldése higiéniai okokból nem lehetséges, amelyet a Fogyasztó kivett a csomagolásából;
 6. f) hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program kézbesítésére, ha azok eredeti csomagolása sérült;
 7. g) újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése;
 8. h) szállítási vagy szabadidős tevékenységekre, ha ezeket a tranzakciókat meghatározott időn belül teljesítik;
 9. i) digitális tartalom kézbesítésekor, ha az anyagot a fuvarozóhoz nem tárgyi adathordozón kézbesítették, és a Fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási határidő lejárta előtt, erről a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Fogyasztót, ilyen esetben nem jogosult elállni a szerződéstől.

6.10.5. Elállás esetén a Fogyasztó viseli az áru visszaküldésének költségeit, valamint távközlési eszközzel kötött szerződés esetén az áru visszaküldésének költségét, ha az áru jellegénél fogva nem szállítható rendszeres postai úton visszaküldve.

6.10.6. A Fogyasztó panasszal élhet felügyeleti hatóságnál vagy állami felügyeletnél. A Szolgáltató ezennel kijelenti, hogy minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződés értelmében a digitális tartalom a Szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt nem kerül átadásra tárgyi adathordozón, az Felhasználónak nincs joga a jelen szerződéstől elállni, ha beleegyezik az elállási határidő lejárta előtti kézbesítésbe.

6.10.7. A Szolgáltató felelősséggel tartozik a Felhasználó felé a nyújtott szolgáltatások azon hibáiért, amelyek különösen abból állnak, hogy a szolgáltatást nem a megrendelt tartalomban vagy mértékben nyújtották.

6.10.8. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató nem kielégítő teljesítéséből eredő jogát indokolatlan késedelem nélkül gyakorolni, és jogosult kérni:

 1. a) Ha a hiba eltávolítható, akkor a hiánypótlást, vagy észszerű árengedményt igényelhet. Ha a hiba nem hárítható el, és emiatt a tárgyat nem lehet rendeltetésszerűen használni, a megszerző vagy elállhat a Szerződéstől, vagy észszerű árengedményt kérhet;
 2. b) Ha a nem kielégítő teljesítés a Szerződés lényeges megszegésének minősül, az Ügyfél jogosult:

1) a hiba okának megszüntetését követelni, egy új hibátlan vagy hiányzó tárgy szállításával; 2) a hiba okának megszüntetését követelni a tárgy kijavítása útján;

3) elfogadható árengedményre; ill.

4) hogy elálljon a Szerződéstől.

 1. c) A Felhasználó a hiba közlésével vagy a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni a Szolgáltatót, hogy milyen eljárást választott.

6.10.9. A Felhasználó a választott opciót a Szolgáltató hozzájárulása nélkül nem módosíthatja; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha olyan hiba kijavítását követeli, amelyről kiderül, hogy javíthatatlan.

6.10.10. Ha a Szolgáltató észszerű határidőn belül nem távolítja el a hibákat, vagy értesíti az Ügyfelet, hogy a hibát nem távolítja el, a hiba elhárítása helyett a Felhasználó észszerű árengedményt kérhet, vagy elállhat a Szerződéstől. Amennyiben a Felhasználó a fenti eljárások valamelyikét nem választja időben, megilletik a b) 3). pontban említett jogok.

6.10.11. Ha a nem kielégítő teljesítés nem minősül a Szerződés súlyos megsértésének, a Felhasználó jogosult a hiba elhárítására, vagy észszerű árengedményre.

6.10.12. Amíg a Felhasználó nem él az árengedmény jogával, vagy nem áll el a Szerződéstől, a Szolgáltató a hiányzó tárgyat szállíthatja, illetve a jogi természetű hibát megszüntetheti. A Szolgáltató az egyéb hibákat saját belátása szerint a tárgy kijavításával, új kiszállításával eltávolíthatja; a választás nem okozhat indokolatlan költségeket az Ügyfélnek.

6.10.13. Ha a Szolgáltató a hibát időben nem távolítja el, vagy a hiba elhárítását megtagadja, a Felhasználó árengedményt kérhet, vagy elállhat a Szerződéstől. A választott opciót a Felhasználó a Szolgáltató hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.

6.10.14. A hiba elhárításáig a Vásárlónak nem kell megfizetnie az árnak a várható árcsökkentésnek megfelelő részét.

6.10.15. A Felhasználót nem illeti meg a nem kielégítő teljesítésből eredő jogosultság, ha a hibát maga okozta.

6.10.16. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére írásban megerősíti, hogy nem kielégítő teljesítés esetén milyen mértékben és mennyi ideig állnak fenn a helytállási kötelezettségei. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Szolgáltató nevét, székhelyét és azonosító adatait, valamint adott esetben a személyazonosságának bizonyításához szükséges további információkat.

6.10.17. Az esetleges hibákból eredő jogokkal kapcsolatosan a Szolgáltató elérhetősége:

[email protected]

6.10.18. Hiteles kérésben szükséges meghatározni a hiba leírását, valamint a hiba megnyilvánulási módját. Ha az Ügyfél a nem kielégítő teljesítésből eredő jogát gyakorolja, a Szolgálató írásban köteles megerősíteni a jog gyakorlásának időpontját, valamint a kijavítást és annak időtartamát.

 

 1. Egyéb rendelkezések

8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

8.2.Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti járási bíróság vagy Törvényszék illetékességének.

8.3.A Szolgáltató által működtetett honlap egésze, illetve annak részlete, valamint az azon elérhető tartalmak, továbbá a honlap terjesztésének tekintetében a Szolgáltató jogfenntartással él, és megtiltja írásos előzetes hozzájárulása nélkül az előbbiek letöltését, tárolását, bárminemű feldolgozását és értékesítését. A honlapon elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

8.4.Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.5.Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.5.Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket

http://www.iszt.hu/iszt/aup.html

Ezen irányelvek be nem tartása esetén bármely fél a szerződésszegés esetén őt megillető jogokat gyakorolhatja.

 

A DiMa.hu Kft.-vel szerződő fél a megrendelő lap aláírásával jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Kelt: Debrecen, 2024 02. 17. napján                                                  DiMa.Hu. Kft.


 

Az ÁLTANÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( 2024.02.18- ) letöltése!

Az ÁLTANÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( 2020.08.24-2024.02.17) letöltése!

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( 2020.08.23- ) letöltése!

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2016.03.01-) letöltése!

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.06.01-2016.02.29) letöltése!

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2009.10.06-2015.05.31) letöltése!